.

Naszą witrynę przegląda teraz 152 gości 

Informacje dla klientów DWiK

"Co, Gdzie, Jak"

1. Klient może zawrzeć umowę na dostawę wody i odprowadzanie ścieków w budynku Spółki Komunalnej Wschowa przy ul. Kazimierz Wielkiego 24 (Oczyszczalnia Ścieków).
WNIOSEK dotyczący zawarcia umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków – plik do pobrania
2. Dokumenty wymagane przy zawarciu umowy/zlecenia:
a) osoby fizyczne - dowód osobisty, kopia aktu własności lub umowy najmu, NIP, PESEL,
b) osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpis decyzji o nadaniu nr NIP i REGON, akt własności lub umowa najmu.
3. Obsługą klientów - zawieranie umów, zmiana danych użytkownika - zajmują się:
Joanna Matuła
tel. 65/540 16 24
oraz
Julita Grzemska
tel. 65/540 16 24
4. Zlecenie zapewnienia dostaw wody i odprowadzenia ścieków (wydanie warunków na podłączenie budynku do sieci wod – kan), zlecenia usług koparką i specjalistycznym samochodem do ciśnieniowego oczyszczania kanałów przyjmuje:
Maciej Pawlak
tel. 65/540-16-24
Zlecenie zapewnienia dostaw wody i odprowadzenia ścieków - plik do pobrania
CENNIK na wynajem sprzętu specjalistycznego - plik do pobrania