.

Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości 

Informacja o złożonych ofertach w przetargu nieograniczonym

 

pn. „Dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej na potrzeby Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.” z dnia 07.11.2018 r.

Zamawiający:  Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 10,

67-400 Wschowa

  1. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia:  370 000 zł brutto.
  2. Oferty otwarto dnia 22.02.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego.
  3. Wykaz oferentów którzy złożyli oferty w terminie:

 

Oferta nr 1:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

brutto

Termin wykonania

Okres gwarancji

1

INTERHANDLER SPÓŁKA Z O.O.

UL. WAPIENNA 6

87-100 TORUŃ

356 638,50 PLN

Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 15 dni od podpisania umowy

Udzielam/y 12 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia liczony  od  dnia podpisania  protokołu  odbioru  końcowego.

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, wykonawca lub każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie) zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – według załącznika nr 5 do siwz.

W załączeniu Informacja z otwarcia ofert