.

Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości 

KONKURS: Woda - źródłem życia

100 – lecie wodociągów wschowskich

Regulamin konkursu szkolnego „Woda – źródłem życia”

 

1. Organizator:

-         Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. we Wschowie.                                                                                                                                    

2. Cele konkursu:

Dzień 22 marca został ustanowiony przez ONZ w 1992 roku Światowym Dniem Wody.

 

-         zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej wody i jej znaczenia dla wszystkich organizmów żywych na ziemi,

-         nabywanie i pogłębianie umiejętności obserwacji przyrody bez negatywnych wpływów na otaczające nas środowisko,

3. Uczestnicy konkursu:

-         konkurs skierowany do placówek oświatowych z terenu powiatu wschowskiego,

-         w konkursie może brać udział klasa lub zorganizowana grupa uczniów (maksymalnie 45 osób).

4. Treść konkursu:

-         uczestnicy konkursu przeprowadzą apel szkolny na terenie swojej palcówki,

-         treść przewodnia  apelu  musi dotyczyć tematu -„Woda – źródło życia” ,

-         konkurs trawa od 21 marca br. do 25 marca br. 

-         w trakcie trwania konkursu na terenie placówki oświatowej uczestnika powinna ukazać się informacja dotycząca Światowego Dnia Wody (np.  forma plakatu),

-         przedsięwzięcia promocyjne organizuje i realizuje uczestnik konkursu,

-         apel należy sfilmować.  

5. Komisja konkursowa:

-         komisję konkursową powołuje Prezes Zarządu Spółki, z pracy której sporządzony zostanie protokół.

6. Ocena konkursu:

-         ocenie podlega wartość merytoryczna, forma i oddziaływanie na uczestnika,

-         komisja po obejrzeniu wszystkich nagrań video apeli wyda werdykt.

7. Nagrody:

-         nagrodami w konkursie są wycieczki i warsztaty ekologiczne oraz nagrody rzeczowe.

8. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników:

-         wyniki konkursów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych: 

 www.sk.wschowa.pl

9. Postanowienia końcowe:

-         nagrania  video  apeli  należy  dostarczyć  do  siedziby  Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.  ul. Daszyńskiego 10 we Wschowie (sekretariat) - w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca br.

-         nagranie należy przesłać w formie elektronicznej na płycie CD (apel należy zapisać w programie umożliwiającym odtworzenie w Windows Media Player),

-         organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie konkursu.

                                                                                                                         
Organizator:
Spółka Komunalna Wschowa