.

Naszą witrynę przegląda teraz 58 gości 

Taryfa na wodę 2014r.

Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą we Wschowie przy ul. Daszyńskiego 10 ogłasza taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.


Rodzaje i wysokość cen oraz stawek opłat
1. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę :
a) grupa taryfowa WG - zaopatrzenie ludzi w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe: właściciele, użytkownicy, najemcy zarządcy nieruchomości mieszkalnych oraz inne podmioty lub instytucje wykorzystujące wodę wyłącznie do celów socjalno-bytowych - 3,14 zł (netto) za 1 m3
b) grupa taryfowa WS - zakłady przemysłu spożywczego (odbiorcy zakupujący wodę przeznaczoną na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi lub farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania ) - 3,15 zł (netto) za 1 m3
c) grupa taryfowa WP - pozostali odbiorcy w tym woda zużyta na podlewanie ogródków działkowych, woda do zraszania ulic, terenów zielonych, do zasilania fontann oraz pobrana przez jednostki straży pożarnej – 3,17 zł (netto) za 1 m3
d) stawka opłaty abonamentowej stosowana jest w rozliczeniach z właścicielami (najemcami, użytkownikami) budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych
Grupy odbiorców

Stawka opłaty abonamentowej

[ zł/odbiorcę/miesiąc]
netto

odbiorcy podłączeni do sieci wodociągowej rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego w cyklu 1-miesięcznym 11,22
odbiorcy podłączeni do sieci wodociągowej rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego w cyklu 1-miesięcznym 6,45
odbiorcy podłączeni do sieci wodociągowej rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego w cyklu 2-miesięcznym 8,00
odbiorcy podłączeni do sieci wodociągowej rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego w cyklu 2-miesięcznym 3,22
odbiorcy podłączeni do sieci wodociągowej rozliczani z wodomierza z modułem radiowym w cyklu 3-miesięcznym 1,01
odbiorcy podłączeni do sieci wodociągowej rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego w cyklu 6-miesięcznym 5,85
odbiorcy podłączeni do sieci wodociągowej rozliczani według przeciętnych norm zużycia wody w cyklu 2-miesięcznym 1,52

2. Opłata za odbiór przyłącza wodociągowego 90,00 zł (netto)
3. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków za 1 m3
a) grupa taryfowa SG – gospodarstwa domowe, budynki i lokale użyteczności publicznej, usługowe i handlowe przyłączone do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz gospodarstwa domowe, budynki i lokale użyteczności publicznej, usługowe i handlowe korzystające z własnych źródeł wody przyłączone do sieci kanalizacyjnej, odprowadzające wyłącznie ścieki socjalno – bytowe – 4,85 zł (netto)
b) grupa taryfowa SP – pozostali odbiorcy przyłączeni do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz pozostali odbiorcy korzystający z własnych źródeł wody przyłączeni do sieci kanalizacyjnej - 5,88 zł (netto)
4. Opłata za odbiór przyłącza kanalizacyjnego 90,00 zł (netto)

Z dniem 31 grudnia 2013 roku przestaje obowiązywać taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Wschowa realizowanego przez Spółkę w okresie od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r. Zarząd Spółki Wschowa, dnia 04.12.2013 r.