.

Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Uwaga: W związku z błędem literowym informuję o zmianie formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ

w przetargu nieograniczonym pn. Dostawa oleju napędowego na potrzeby Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa, KRS 0000170632.

Zamawiający zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

– ogłasza wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. :

 

 

 

Dostawa oleju napędowego na potrzeby Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.

Termin składania ofert upływa w dniu 06 lipca 2017 r. o godz. 9:45.
Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego, sekretariat.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz specyfikacja zamówienia wraz z załącznikami.Prezes Zarządu
Marzena Janik

 

 

Załącznik nr 1: Formularz oferty

Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3: Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załacznik nr 4: Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Załącznik nr 5. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6: Wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 7: Wykaz środków transportu

Załącznik nr 8:  Projekt umowy dostawy oleju napędowego na 2017

Ogłoszenie BIP nr 539661

SIWZ dostawa oleju napędowego 06.2017r