.

Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości 

Ogłoszenie

Wschowa, 26.04.2017r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: postępowania prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego 
o numerze ZPSK.01.IV.2017 pn. DOSTAWA  CIĄGNIKA WRAZ
Z OSPRZĘTEM NA POTRZEBY
SPÓŁKI KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O.

 

 

Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), przekazuje następujące informacje:

  1. Wybór najkorzystniejszej oferty:

Do realizacji przedmiotowego zamówienia Zamawiający wybrał ofertę firmy

Fagros Sp. z o.o. sp.k.,  Stara Dąbrowa 50, 64-200 Wolsztyn, która zaoferowała wykonanie zamówienia za cenę brutto 177 000,-  zł

Uzasadnienie:

Oferta spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawy Pzp. W wyniku oceny, wg kryteriów oceny ofert, uzyskała największą ilość 100 pkt.

 

  1. Wykaz Wykonawców biorących udział w postępowaniu:

Oferta nr 1:

Fagros Sp. z o.o. sp.k.,  Stara Dąbrowa 50, 64-200 Wolsztyn

Cena ofertowa brutto:             177 000,-  zł

Okres gwarancji:   36 m-cy

Termin wykonania zamówienia: nie później niż 14 dni od dnia podpisania umowy .

Ocena punktowa:

a)      Kryterium cena:  95 pkt

b)      Kryterium okres gwarancji: 5 pkt

c)      Łączna punktacja:  100 pkt

 

  1. Wykonawcy którzy zostali wykluczeni z postępowania:

Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

  1. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

Nie odrzucono żadnej oferty.

 

  1. Dynamiczny system zakupów:

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

  1. Termin, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta:

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a  ustawy Pzp umowa może zostać zawarta od dnia 02.05.2017r.