.

Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

 

Zamawiający: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa, KRS 0000170632.

 

Zamawiający zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – ogłasza wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. :

„ WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO W SPÓŁCE KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O.”

Termin składania ofert upływa w  dniu 28 czerwca 2018 r., godzina: 10:00,.

Miejsce składania ofert – siedziba Zamawiającego, pokój nr 2

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz specyfikacja zamówienia wraz z załącznikami.

 

 

Prezes Zarządu
Marzena Janik

Załączniki:

Ogłoszenie nr 574087

Załącznik nr 1 formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału

Załącznik nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik Nr 4 Wykaz usług

Załącznik nr 5 - Zobowiązania

Załącznik Nr 6 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 Oświadczenie RODO

Załącznik nr 8 - TOM 1 - IDW

Załącznik nr 9 - TOM 2 - Projekt umowy

Załącznik nr 10 - TOM 3 - OPZ