.

Naszą witrynę przegląda teraz 164 gości 

SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA SP. Z O.O.

Komunikat w sprawie jakości wody za II kwartał 2018

Komunikat dla mieszkańców miasta Wschowy i wsi Przyczyna Dolna w sprawie jakości wody

Więcej…

 

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-07-25 16:24:09

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o numerze  ZPSK.03.I.2018 pn. „Dostawa oleju napędowego na potrzeby Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.”

Załącznik: Zawiadomienie o wyborze najk. oferty strona int.pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-07-24 11:49:17

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o numerze  ZPSK.04.I.2018 pn. „Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Spółce Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.”.

Załącznik: Zawiadomienie o wyborze oferty najk. na stronę int.

 

Informacja z otwarcia ofert w przetargu ZPSK.04.I.2018

2018-07-06 14:01:20

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Spółce Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. odbyło się w dniu 06.07.2018r. o godz. 10:05.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 280 000,00 PLN brutto.

Oferty złożyli:

Więcej…

 

Informacja z otwarcia ofert w przetargu

2018-07-06 09:33:25

pn. Dostawa oleju napędowego na potrzeby Spółki Komunalnej
Wschowa Sp. z o.o.

Zamawiający:  Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 10,

67-400 Wschowa , informuje:

1.      Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia: 658 050 zł brutto.

2.      Oferty otwarto dnia 04.07.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego.

3.      Wykaz oferentów którzy złożyli oferty w terminie:

Więcej…

 

Uwaga! Zmiany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Spółce Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.” ZPSK.04.I.2018

2018-07-03 19:57:52

W związku z pytaniami oraz zmianami w treści SIWZ, w tym warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokonał zmiany obowiązkowego ogłoszenia w BZP, zmiany załącznika nr 2 do SIWZ oraz załącznika nr 3 do SIWZ oraz wydłużył termin składania ofert do dnia 06.07.2018 r. do godz. 10:00.

Szczegóły w załącznikach:

1. Odpowiedzi i wyjaśnienia

2. Zmiana ogłoszenia

3. Nowy załącznik nr 2 Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

4. Nowy załącznik nr 3 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2018-07-03 19:46:17

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o numerze  ZPSK.02.I.2018 pn. „SERWIS I NAPRAWA POJAZDÓW SPÓŁKI KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O. 2018/2019”

Załącznik:

1.     Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

UWAGA! WYJAŚNIENIA I INFORMACJE O ZMIANACH W ZWIĄZKU Z PYTANIAMI W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN. „Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Spółce Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.” ZPSK.04.I.2018

2018-06-29 17:14:53

Treść wyjaśnień i opis zmian w załączniku

Załącznik - Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania SIWZ

 

Nowe taryfy na wodę

2018-06-28 07:56:28

Spółka Komunalna  Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą we Wschowie przy ul. Daszyńskiego 10 na podstawie art. 24c ust. 2 w związku z 27a ust. 3 pkt 2) i 27c ust. 1  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.) informuje, że od 5 lipca 2018 r. na okres 3 lat obowiązują taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Wschowa przedstawione w załączniku:

Decyzja wr.ret.070.287.2018.PK