.

Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PN.: " Dostawa oleju napędowego na potrzeby Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o." ZPSK.03.I.2018

2018-08-31 10:55:09


Spółka Komunalna Wschowa w dniu 02.08.2018 r. udzieliła zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.


Ogłoszenie nr 500208649-N-2018 z dnia 31-08-2018 r.

Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.: Dostawa oleju napędowego na potrzeby Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 577670-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 97805012400000, ul. Daszyńskiego  10, 67-400   Wschowa, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 655 402 605, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 655 402 607.
Adres strony internetowej (url): www.sk.wschowa.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa oleju napędowego na potrzeby Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZPSK.03.I.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliwa płynnego : oleju napędowego Ekodiesel ON -szacunkowa ilość 130 000 l (dm3) - do zbiornika paliwa o pojemności 5000 l znajdującego się we Wschowie, ul. Kazimierza Wielkiego 24 (teren Oczyszczalni Ścieków) stanowiącego własność Zamawiającego. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości nabywanych wyrobów na poziomie +/-10% całkowitej wartości umowy określonej w § 3 ust. 1 umowy w okresie związania umową. Sukcesywne dostawy paliw będą realizowane transportem zorganizowanym przez Wykonawcę na jego koszt i odpowiedzialność, według aktualnych potrzeb Zamawiającego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 09134100-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 512200.00
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: F.H.U. Jarosław Kmito
Email wykonawcy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres pocztowy: Przyczyna Dolna 57 67-400 Wschowa
Kod pocztowy: 67-400
Miejscowość: Przyczyna Dolna
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 630006.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 630006.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 631605.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.