.

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.  z siedzibą we Wschowie;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Spółce Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. możliwy jest pod numerem tel. nr. 65 5408462  lub adresem email Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3) Państwa dane osobowe przetwarzane są:

a) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art.6 ust. 1 lit. c;

b) w celu zawarcia umowy lub realizacji Państwa zlecenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  -  ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

c) w celu ułatwienia nam kontaktu z Państwem, w sprawie wiążących nas umów, spraw, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a – udzielonej nam zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych;

4) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane procesorom, którym Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. powierzyła przetwarzanie danych osobowych, w tym kancelarii prawnej, firmie nadzorującej i administrującej systemem informatycznym oraz na podstawie przepisów prawa;

5) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na czas realizacji w/w celów, a w przypadku danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy lub realizacji usługi. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę Komunalną Wschowa Sp. z o.o.. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości, przepisami o archiwizowaniu dokumentów;

6) posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a także - w zakresie przewidzianym przepisami prawa – do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane na podstawie Państwa zgody, posiadają Państwo prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na legalność przetwarzania tych danych do czasu wycofania zgody;

7) posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8) jeżeli wymagamy od Państwa podanie danych osobowych, tzn., że jest to wymogiem ustawowym, bądź warunkiem niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy, a nie podanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy lub realizację Państwa zlecenia. Nie podanie Państwa danych osobowych, które nie są niezbędne do realizacji umowy, bądź zlecenia, nie skutkuje żadnymi negatywnymi decyzjami z naszej strony, w szczególności nie stanowi podstaw do odmowy wykonania usługi lub realizacji zlecenia;

9) w oparciu o dane osobowe Administrator może podejmować wobec Państwa zautomatyzowane decyzje, polegające wyłącznie na rozliczaniu zobowiązań z tytułu umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków,  w oparciu o zdalny odczyt liczników zużycia wody , jednak nie wiąże się to z czynnością  profilowania;

9) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim ani też organizacji międzynarodowej;