.

Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości 

Powstanie - akt założycielski

TEKST JEDNOLITY
AKT ZAŁOŻYCIELSKI GMINNEJ JEDNOOSOBOWEJ
SPÓŁKI Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1.

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa działający w imieniu Gminy Wschowa oświadcza, że zgodnie z Uchwałą nr X/III/03 Rady Miejskiej z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie likwidacji Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej we Wschowie w celu zawiązania gminnej jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podjętą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9,poz.43 z1977r.) oraz na podstawie art. 151 i następnych ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) zawiązuje gminną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.

 

§ 2.

Spółka działać będzie pod firmą SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Wschowa, ul. Daszyńskiego 10.

§ 4.

Spółka działa będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5.

Spółka może powoływać oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa oraz prowadzić przedsiębiorstwa, względnie uczestniczyć w innych spółkach, jak również korzystać z różnych form kooperacji i współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi, placówkami naukowo-badawczymi oraz osobami fizycznymi.

§ 6.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 7.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1.działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych (01.41.B),
2.produkcja i dystrybucja ciepła(pary wodnej i gorącej wody)(40.30.),
3.pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody (41.00),
4.budownictwo (45.00),
5.przygotowanie terenu pod budowę (45.1),
6.wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i wodna (45.2),
7.wykonywanie instalacji budowlanych (45.3),
8.wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (45.4),
9.wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (45.5),
10.zarządzanie nieruchomościami na zlecenie (70.32),
11.wynajem pozostałych środków transportowych (71.2),
12.działalność rachunkowo-księgowa (74.12),
13.kierowanie w zakresie działalności społecznej (75.12),
14.kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania (75.13),
15.działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej (75.14),
16.działalność administracyjna związana z obroną cywilną (75.24),
17.ochrona przeciwpożarowa (75.25),
18.gospodarka ściekami oraz wywóz i unieszkodliwianie odpadów, usługi sanitarne i pokrewne (90.00),
19.pogrzeby i działalność pokrewna (93.03),
20.pozostałą działalność produkcyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana (36.6),
21.sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu (51.5),
22.sprzedaż detaliczna pozostała nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach (52.4),
23.działalność usługowa pozostała (93.0),

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.677.128,90 zł (cztery miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy) dzieli się na 6.247 (sześć tysięcy dwieście czterdzieści siedem) udziałów o wartości nominalnej po 748,70 zł( słownie: siedemset czterdzieści osiem 70/100 złotych) każdy.
2. Całość udziałów obejmuje i pokrywa Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci majątku trwałego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej we Wschowie, wszystkie jego składniki objęte są odrębnym spisem, gdzie wszystkie pozycje zostały oszacowane, a spis ten parafowany przez reprezentującego Gminę stanowi integralną część niniejszego aktu oraz poprzez wniesienie nieruchomości:

1/ oznaczonej nr działek: 1104,1101,1103/4, 1089, 1094 o łącznej powierzchni 4553 m2 (cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt trzy metry kwadratowe), położonej we Wschowie przy ulicy Daszyńskiego, dla której w Sądzie Rejonowym w Nowej Soli prowadzona jest księga wieczysta pod oznaczeniem Kw 44020, o wartości 68.295,00 zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych),
2/ oznaczonej nr działki 1105 o powierzchni 0.11.66 ha (jedenaście arów sześćdziesiąt sześć metrów kwadratowych), położonej we Wschowie przy ulicy Daszyńskiego, dla której w Sądzie Rejonowym w Nowej Soli prowadzona jest księga wieczysta pod oznaczeniem Kw 43340, o wartości 17.490,00 zł( siedemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych),
3/ oznaczonej nr działki 1093/4 o powierzchni 1738,00 m2 (jeden tysiąc siedemset trzydzieści osiem metrów kwadratowych), położonej we Wschowie przy ulicy Daszyńskiego, dla której w Sądzie Rejonowym w Nowej Soli prowadzona jest księga wieczysta pod oznaczeniem Kw 45053, o wartości 26.070,00 zł( dwadzieścia sześć tysięcy siedemdziesiąt złotych),
4/ oznaczonej nr działki 1100/5 o powierzchni 59,00 m2 (pięćdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych), położonej we Wschowie przy ulicy Daszyńskiego, dla której w Sądzie Rejonowym w Nowej Soli prowadzona jest księga wieczysta pod oznaczeniem Kw 41108, o wartości 885,00 zł( osiemset osiemdziesiąt pięć złotych),
5/ oznaczonej nr działki 1023 o powierzchni 1700m2(jeden tysiąc siedemset metrów kwadratowych), położonej we Wschowie przy ul. Bocznej, dla której w Sądzie Rejonowym w Nowej Soli prowadzona jest księga wieczysta pod oznaczeniem Kw 49742, o wartości 25.500,00 zł(dwadzieścia pięć tysięcy pięćset złotych),
6/ oznaczonej nr działki 1028/5 o powierzchni 435,00 m2 (czterysta trzydzieści pięć metrów kwadratowych), położonej we Wschowie, dla której w Sądzie Rejonowym w Nowej Soli prowadzona jest księga wieczysta pod oznaczeniem Kw 47508, o wartości 6.525,00 zł ( sześć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych),
7/ oznaczonej nr działek: 444/1, 445/1, 442/2 o łącznej powierzchni 5402,00m2 (pięć tysięcy czterysta dwa metry kwadratowe), położonej we Wschowie przy ul. Kamiennej, dla której w Sądzie Rejonowym w Nowej Soli prowadzona jest księga wieczysta pod oznaczeniem Kw 44665, o wartości 64.605,00 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięć złotych),
8/ oznaczonej nr działek: 1729/1, 1730/1, 1732 o łącznej powierzchni 1942,00 m2 (jeden tysiąc dziewięćset czterdzieści dwa metry kwadratowe), położonej we Wschowie, dla której w Sądzie Rejonowym w Nowej Soli prowadzona jest księga wieczysta pod oznaczeniem Kw 43038, o wartości 29.130,00 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy sto trzydzieści złotych),
9/ lokalowej  lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 45,70 m2 (czterdzieści pięć metrów kwadratowych siedemdziesiąt setnych metra kwadratowego), położonego na parterze budynku nr 39 przy ul. Niepodległości we Wschowie, dla którego Sąd Rejonowy we Wschowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem Kw nr 18821 (osiemnaście tysięcy osiemset dwadzieścia jeden),
- z własnością tego lokalu związany jest udział wynoszący 4570/28196 (cztery tysięcy pięćset siedemdziesiąt łamane na dwadzieścia osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) części w nieruchomości stanowiącej teren zabudowany mieszkalny, położonej we Wschowie przy ul. Niepodległości 39, oznaczonej nr działki 975/2 o powierzchni 267,00 m2(dwieście sześćdziesiąt siedem metrów kwadratowych), objęty Kw nr 18777 (osiemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) Sądu Rejonowego we Wschowie,
10/ lokalowej lokalu użytkowego stanowiącego kompleks trzech sąsiadujących ze sobą garaży o powierzchni użytkowej 69,50 m2 (sześćdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych
pięćdziesiąt setnych metra kwadratowego) położonego w budynku nr 39 przy ul. niepodległości we Wschowie dla którego Sąd Rejonowego we Wschowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem Kw nr 18822 (osiemnaście tysięcy osiemset dwadzieścia dwa),
- z własnością tego lokalu związany jest udział wynoszący 6950/28196 (sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt łamane na dwadzieścia osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) części w nieruchomości stanowiącej teren zabudowany mieszkalny, położonej we Wschowie przy ul. Niepodległości 39, oznaczonej nr działki 975/2 o powierzchni 267,00 m2 (dwieście sześćdziesiąt siedem metrów kwadratowych), objęty Kw nr 18777 (osiemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) Sądu Rejonowego we Wschowie,
11/ lokalowej  lokalu użytkowego zaplecza socjalno magazynowego o powierzchni użytkowej 27,72 m2 (dwadzieścia siedem metrów kwadratowych siedemdziesiąt dwie setne metra kwadratowego), położonego w budynku nr 39 a przy ul. Niepodległości we Wschowie, dla którego Sąd Rejonowy we Wschowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem Kw nr 18823 (osiemnaście tysięcy osiemset dwadzieścia trzy),
- z własnością tego lokalu związany jest udział wynoszący 2772/21400 (dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa łamane na dwadzieścia jeden tysięcy czterysta) części w nieruchomości zabudowanej, położonej we Wschowie, oznaczonej nr działki nr 975/1 o powierzchni 144,00 m2 (sto czterdzieści cztery metry kwadratowe), objęty Kw nr 3246 Sądu Rejonowego we Wschowie.
12/ lokalowej lokalu użytkowego magazynu o powierzchni użytkowej 35,01 m2 (trzydzieści pięć metrów kwadratowych jedna setna metra kwadratowego), położonego w budynku nr 39 a przy ul. Niepodległości we Wschowie, dla którego Sąd Rejonowy we Wschowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem Kw nr 18824 (osiemnaście tysięcy osiemset dwadzieścia cztery),
- z własnością tego lokalu związany jest udział wynoszący 3501/21400 (trzy tysiące pięćset jeden łamane na dwadzieścia jeden tysięcy czterysta) części w nieruchomości zabudowanej, położonej we Wschowie, oznaczonej nr działki nr 975/1 o powierzchni 144,00 m2 (sto czterdzieści cztery metry kwadratowe), objęty Kw nr 3246 Sądu Rejonowego we Wschowie.
13/ nieruchomość zabudowaną, oznaczoną nr działki 1751 o powierzchni 1309,00m2 (jeden tysiąc trzysta dziewięć metrów kwadratowych), położoną we Wschowie przy ulicy Konradowskiej, o wartości 137.100,00 zł ( sto trzydzieści siedem tysięcy sto złotych),
14/ ciągnik ZETOR 52-11, nr rej. FNW C 501, rok produkcji 1989,o wartości 5.000,00 zł
(pięć tysięcy złotych),
15/ samochód do selektywnej zbiórki odpadów Scania nr rej. FWS U 583, rok produkcji 1999, nr fabryczny YS2P6X20001242867, o wartości 183.000,00 zł (sto osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
16/ pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na szkło białe i kolorowe w ogólnej liczbie 20 sztuk, rok produkcji 2004, w tym pojemniki malowane 11001 do segregowania TH 065562014 - kolor biały w liczbie sztuk 10 oraz TH 0655562014 - kolor zielony w liczbie sztuk 10, o wartości 9.568,90 zł (dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złoty dziewięćdziesiąt groszy).

3. Udziały są równe i niepodzielne.
4. Udziały w kapitale zakładowym Spółki mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi jak i niepieniężnymi.
5. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony o 400% kapitału zakładowego określonego w pkt. 1, poprzez podwyższone wartości istniejących udziałów, bądź poprzez utworzenie nowych udziałów lub przystąpienie do Spółki nowego wspólnika wniesienie wkładów pieniężnych lub niepieniężnych na pokrycie udziałów w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku (31.12.2010r.) przy czym uchwała Zgromadzenia Wspólników o podwyższenie kapitału zakładowego objęciu nowych udziałów, względnie udziałów podwyższonych nie stanowi zmiany; umowy Spółki.

§ 9.

1.Udziały w kapitale zakładowym Spółki mogą być umarzane.
2.Wspólnikowi z tytułu umorzenia udziału należy się wypłata jego wartości według wartości bilansowej tego udziału obliczonej na koniec ostatniego roku obrotowego przed rokiem, w którym udział ten został umorzony.

§ 10.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 11.

Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 12.

Władzami Spółki są:
1.Zgromadzenie Wspólników.
2.Zarząd.
3.Rada Nadzorcza.

§ 13.

1.Wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników wykonuje Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa.
2. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) członka.
3. Zarząd spółki jest uprawniony do powoływania i odwoływania Prokury

§ 14.

1.Zgromadzenia Wspólników są zwyczajne i nadzwyczajne.
2.Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd i powinno się ono odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3.Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd i powinno się ono odbyć w każdym przypadku na wniosek Wspólników przedstawiających przynajmniej 10% kapitału zakładowego, bądź na wniosek Zarządu.
4.Zgromadzenie Wspólników jest ważne bez względu na wysokość reprezentowanego na nim kapitału zakładowego.
5.Zgromadzenia Wspólników odbywać się będą w siedzibie Spółki.
6.Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów. Na jeden udział przypada jeden głos.

§ 15.

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą następujące sprawy:
1.rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
2.udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
3.powzięcie uchwały o podziale zysków albo pokryciu straty.
4. skreślony.
5. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
6. dotyczące roszczeń o naprawie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu.
7. zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego.
8. nabycie i zbycie nieruchomości albo udziałów nieruchomości.
9. zwrot dopłat.
10. zmiana umowy Spółki.
11. przyjmowanie wieloletnich programów oraz rocznych planów działalności Spółki.
12. rozszerzenie Spółki o nowych wspólników.
13. inne sprawy zastrzeżone dla tego organu przez Kodeks spółek handlowych.

§ 16.

1.Nadzór nad działalnością Spółki sprawuje Rada Nadzorcza.
2.Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdań Zarządu, o których mowa w § 15 ust. 1 niniejszego aktu, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, a także opracowanie regulaminu pracy Zarządu oraz powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu.
3.Pozostałe prawa i obowiązki oraz tryb działania Rady określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 17.

1.Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków.
2.Jeden członek Rady Nadzorczej jest wybierany spośród pracowników Spółki na zasadach określonych w regulaminie uchwalonym przez Zgromadzenie Wspólników.
3. skreślony.

§ 18.

1.Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza Rady.
2.Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady i im przewodniczy. Pod nieobecność Przewodniczącego czyni to zastępca przewodniczącego Rady.
3.Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki tylko osobiście.

§ 19.

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia są protokołowane i włączone do księgi protokołów.

§ 20.

1.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna, co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności minimum połowy składu. Przy równej ilości decyduje głos przewodniczącego.

§ 21.

Rada Nadzorcza na swoje posiedzenie może zapraszać Prezesa Zarządu.

§ 22.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 23.

1.Rada nadzorcza jest zobowiązana wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki.
2.Członkowie Rady Nadzorczej za swoją działalność w Radzie Nadzorczej nie otrzymują wynagrodzenia.
3.Zgromadzenie Wspólników jeżeli uzna to za stosowne może w drodze uchwały ustalić wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej.

§ 231(skreślony)

§ 24.

Stawający ustala, że w przypadku, gdyby Spółka miała zostać rozszerzona o nowych wspólników, to znalazłyby do niej zastosowanie poniższe postanowienia:
1.Wspólnicy zobowiązują się do dopłat, które mogą sięgać wysokości 133 (słownie; sto trzydzieści trzy) krotności wartości nominalnej udziałów stanowiących ich własność w dniu podjęcia uchwały o dopłatach.
2.Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez Wspólników proporcjonalnie do ilości udziałów stanowiących ich własność w dniu podjęcia uchwały o dopłatach.
3.Wysokość i terminy dopłat będą oznaczane w miarę potrzeby w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów.
4.Jeżeli Wspólnik nie uiści dopłaty w przewidzianym terminie zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych. Ponadto Spółka może żądać naprawienia szkody spowodowanej zwłoką Wspólnika. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, jeżeli nie są potrzebne na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

5.Zbycie lub zastawienie udziałów w kapitale zakładowym Spółki wymaga zgody Zgromadzenia wspólników wyrażonej w formie uchwały, która może wskazać osoby upoważnione do nabycia określonej ilości udziałów, bądź postanowić o nabyciu tych udziałów przez Spółkę w celu umorzenia. Nabycie udziałów przez osoby wskazane w uchwale Zgromadzenia Wspólników lub spłata Wspólnika, następuje według ich wartości ustalonej na podstawie ostatniego rocznego bilansu Spółki.

6.W przypadku zbycia udziałów przez Wspólnika, po uzyskaniu zgody Zgromadzenia Wspólników, pozostałym Wspólnikom, przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu.
7.Każdy ze Wspólników może posiadać więcej niż jeden udział.
8.Wspólnicy uczestniczą w podziale czystego zysku wynikającego z rocznego bilansu, proporcjonalnie do wniesionych udziałów, o ile Zgromadzenie Wspólników nie ustali odmiennych zasad podziału czystego zysku.

§ 25.

1.Akt niniejszy stanowi jednocześnie pierwszy protokół Zgromadzenia Wspólników.
2.skreślony.

§ 26.

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego aktu zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Wschowa, dnia 07.09.2007r.