.

Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości 

Władze, organy spółki i ich kompetencje

Władzami Spółki są:
- Zgromadzenie Wspólników,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd.

 

Zgromadzenie Wspólników:

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa. Do Kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą następujące sprawy:

rozpatrzenie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu straty powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej roszczenia o naprawie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego nabycie i zbycie nieruchomości albo udziałów nieruchomości zwrot dopłat zmiana umowy Spółki przyjmowanie wieloletnich programów oraz rocznych planów działalności Spółki rozszerzenie Spółki o nowych wspólników inne sprawy zastrzeżone dla tego organu przez Kodeks spółek handlowych.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza składa się z czterech członków. Jeden członek Rady Nadzorczej jest wybierany spośród pracowników Spółki na zasadach określonych w regulaminie uchwalonym przez Zgromadzenie Wspólników. Członkowie Rady Nadzorczej mogš być w każdej chwili odwołani przez Zgromadzenie Wspólników. Rada Nadzorcza jest zobowiązana wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki. Kompetencje Rady Nadzorczej okreœśa jej regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników.


Zarząd Spółki.

Zarząd Spółki jest jednoosobowy.
Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
Uprawnienia Zarządu Spółki określa kodeks spółek handlowych i umowa Spółki.