.

Naszą witrynę przegląda teraz 26 gości 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PN.: "WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO W SPÓŁCE KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O." ZPSK.04.I.2018

2018-08-27 09:12:50

 

Spółka Komunalna Wschowa w dniu 03.08.2018 r. udzieliła zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.


Ogłoszenie nr 500204616-N-2018 z dnia 27-08-2018 r.

Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.: "WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO W SPÓŁCE KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O."

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
„Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego”

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 574087-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500153901-N-2018

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 97805012400000, ul. Daszyńskiego  10, 67-400   Wschowa, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 655 402 605, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 655 402 607.
Adres strony internetowej (url): www.sk.wschowa.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO W SPÓŁCE KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O."

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZPSK.04.I.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest:. Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Spółce Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. W tym: 1. E-usługi. a. Dostarczenie systemu e-BOK i budowa internetowej platformy E-USŁUG (e-portal) w technologii klient serwer opartej o relacyjną bazę danych. Za pośrednictwem strony www Zamawiającego będzie dostępna podstawowa funkcjonalność systemu e-BOK, klient będzie miał możliwość rejestracji konta, logowanie i korzystanie z pełnej autoryzowanej i spersonalizowanej funkcjonalności e-portalu i dostępnych w nim e-usług. b. Zakup modułów oprogramowania dziedzinowego w celu realizacji e-usług oraz ich integracja z funkcjonującymi u Zamawiającego systemami, które nie podlegają modernizacji/wymianie oraz migracja danych. Aby to umożliwić może być konieczny zakup licencji dostępowych do mechanizmów integracyjnych i ich dokumentacji udostępnionych przez autora tych Systemów. Wykonawca zainstaluje, wdroży i uruchomi wszystkie zakupione moduły; 2. Usługi szkolenia z zakresu obsługi systemu e-BOK internetowej platformy E-USŁUG i zakupionych modułów oprogramowania dziedzinowego; 3. Dostawa serwera na potrzeby systemu e-BOK, internetowej platformy E-USŁUG i zakupionych modułów oprogramowania dziedzinowego oraz zakup serwera plików oraz oprogramowania do tworzenia kopii, systemów operacyjnych, silnika bazy danych, szafy telemetrycznej -rack, UPS. a. Umożliwienie przeniesienia systemów dziedzinowych na bardziej wydajna platformę w celu umożliwienia prawidłowej realizacji e-usług. Wydajność obecnej infrastruktury serwerowej uniemożliwia bezawaryjną komunikację oraz nie zapewnia atrybutów bezpieczeństwa takich jak: dostępność, integralność systemu, niezawodność. b. Zapewnienie bezpiecznego przechowywania danych powstałych w ramach e-usług. Zakupione urządzenia mają zabezpieczyć dane przed ich utratą (ograniczyć ryzyka związane z utratą lub naruszeniem ich spójności). c. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy oraz ekonomicznego wykorzystania zasobów serwerowych poprzez zakup niezbędnych licencji umożliwiających wirtualizację serwerów fizycznych, zapewnienie środowiska systemowego dla aplikacji i silników baz danych. d. Zapewnienie atrybutów bezpieczeństwa takich jak: dostępność (ciągłość usługi) i niezawodność poprzez zakup urządzeń zapewniające podtrzymanie napięcia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 72263000-6

 

Dodatkowe kody CPV: 48820000-2, 30200000-1, 72268000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 184000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: SoftHard S.A.
Email wykonawcy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres pocztowy: Graniczna 27
Kod pocztowy: 09-407
Miejscowość: Płock
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 226320.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 226320.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 441570.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.