.

Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości 

SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA SP. Z O.O.

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

Więcej…

 

Regulamin Festiwalu Piosenki Ekologicznej pod hasłem „Ekologię praktykujesz, w zdrowie inwestujesz!!!”

I. Organizator festiwalu.

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, Straż Miejska Wschowa, Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o., Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie.

II. Cel konkursu.

Wzbudzanie u dzieci proekologicznych wzorców zachowań i kształtowanie postaw przyjaznych środowisku.

Więcej…

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PN.: " Dostawa oleju napędowego na potrzeby Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o." ZPSK.03.I.2018

2018-08-31 10:55:09


Spółka Komunalna Wschowa w dniu 02.08.2018 r. udzieliła zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.


Ogłoszenie nr 500208649-N-2018 z dnia 31-08-2018 r.

Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.: Dostawa oleju napędowego na potrzeby Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 577670-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Więcej…

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PN.: "WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO W SPÓŁCE KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O." ZPSK.04.I.2018

2018-08-27 09:12:50

 

Spółka Komunalna Wschowa w dniu 03.08.2018 r. udzieliła zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.


Ogłoszenie nr 500204616-N-2018 z dnia 27-08-2018 r.

Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.: "WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO W SPÓŁCE KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O."

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
„Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego”

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 574087-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500153901-N-2018

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Więcej…

 

Komunikat w sprawie jakości wody za II kwartał 2018

Komunikat dla mieszkańców miasta Wschowy i wsi Przyczyna Dolna w sprawie jakości wody

Więcej…

 

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-07-25 16:24:09

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o numerze  ZPSK.03.I.2018 pn. „Dostawa oleju napędowego na potrzeby Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.”

Załącznik: Zawiadomienie o wyborze najk. oferty strona int.pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-07-24 11:49:17

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o numerze  ZPSK.04.I.2018 pn. „Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Spółce Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.”.

Załącznik: Zawiadomienie o wyborze oferty najk. na stronę int.

 

Informacja z otwarcia ofert w przetargu ZPSK.04.I.2018

2018-07-06 14:01:20

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Spółce Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. odbyło się w dniu 06.07.2018r. o godz. 10:05.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 280 000,00 PLN brutto.

Oferty złożyli:

Więcej…

 

Informacja z otwarcia ofert w przetargu

2018-07-06 09:33:25

pn. Dostawa oleju napędowego na potrzeby Spółki Komunalnej
Wschowa Sp. z o.o.

Zamawiający:  Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 10,

67-400 Wschowa , informuje:

1.      Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia: 658 050 zł brutto.

2.      Oferty otwarto dnia 04.07.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego.

3.      Wykaz oferentów którzy złożyli oferty w terminie:

Więcej…